Reklamační řád

1. Obecná ustanovení a definice

1.1 Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

1.2 "Prodávajícím" je obchodní společnost soudit sro, se sídlem Nová Trstená 2304/20, 947 03 Hurbanovo, IČO 46713956, DIČ / DIČ: SK2023547306 zapsaným v obchodním rejstříku Okresního soudu v Nitře, Oddíl: Sro, Vložka č .: 31958 / N

Kupující je:

  • spotřebitel - fyzická osoba, nepodnikatel - (osoba, která nakupuje zboží pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti) a

  • fyzická a / nebo právnická osoba - podnikatel, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží

1.3 Fyzická osoba - spotřebitel - podmínky záruky platí podle zákona 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele.

1.4 Fyzické a právnické osoby - podnikatelé berou na vědomí, že podmínky záruky (zejména záruční doba) mohou být odlišné od podmínek záruky pro spotřebitele a vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem jsou upraveny Obchodním zákoníkem.

2. Záruční podmínky

2.1 Pokud zboží vykazuje zjevné vady (mechanické poškození obalu, nekompletnost zboží, poškození ochranné pečeti nebo známky, případně jiné zjevné chyby, které brání v užívání zboží), tj zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v poškozeném transportním obalu nebo nekompletní, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny podle zvolení kupujícího.

2.2 V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

2.3 Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, trvá tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2.4 V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku a dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal). Rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Prodávající nepřebírá zboží zaslané na reklamaci kupujícím formou dobírky.

2.5 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

2.6 V případě reklamace prodávající neodpovídá za ztrátu dat, respektive za škodu způsobenou ztrátou dat, které byly uloženy v zařízení. Kupující si je povinen před reklamací data sám zálohovat.

3. Poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží

3.1 Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel - kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel - kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

3.2. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit závadnou věc za nezávadnou, jestliže to spotřebiteli - kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

3.3 Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má spotřebitel - kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší spotřebiteli - kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však spotřebitel - kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel - kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zakoupeného zboží.

3.4 Prodávající poučil spotřebitele - kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 občanského zákoníku (bod a. Tohoto článku) a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 občanského zákoníku (bod b. Tohoto článku) tak, že umístil tento Reklamační řád na příslušné podstránce elektronického obchodu Prodávajícího a spotřebitel - kupující měl možnost si ho přečíst v době před odesláním objednávky.

4. Vyřízení reklamace

4.1 Reklamace se uplatňuje telefonicky na telefonním čísle 0948 302 306 v pracovních dnech od 9.00 do 16.00, elektronicky na e-mailové adrese: info@nasemuzstvo.sk případně poštou na adrese soudit s.r.o, Zohorská 1, 841 04 Bratislava 4

4.2 Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad potvrzující koupi zboží (faktura) a vyplněný reklamační protokol.

4.3 V případě, že kupující využije své právo a vyžaduje odstranění poruchy zboží opravou av záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určený jiný subjekt než prodávající, jehož místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující si může uplatnit své právo na záruční opravu u subjektu uvedeného v záručním listě.

4.4 Prodejce v den přijetí reklamace vystaví kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží. Po vyřízení reklamace prodejce informuje kupujícího písemnou formou.

4.5 Reklamace včetně odstranění závady musí být vybaveny bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

4.6 V situaci, kdy je zboží potřeba zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, koná Kupující tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu, který zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

4.7 V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele.

4.8 Odpovědná osoba plně odpovídá za sledování běhu lhůty k reklamaci v souladu s příslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a bezodkladné kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného dopisu.

4.9 Po řádném vyřízení reklamace vyzve prodávající kupujícího telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem dohodnutým s kupujícím k převzetí opraveného zboží a reklamačního protokolu, resp. bude po vzájemné dohodě zboží spolu s reklamačním protokolem doručen kupujícímu formou doporučené zásilky.

4.10 Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborné manipulaci se zbožím, tj zejména při:

  • porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku nějaké jsou

  • používání zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží

5. Závěrečná ustanovení

5.1 V případě jakékoli reklamace informuje kupující prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne kupujícímu, aby ho navštívil servisní technik a opravu poruch zboží udělal na místě případné instalace, tj u kupujícího, nebo doporučí zboží dopravit do servisního střediska.

5.2 Tento reklamační řád nabývá účinnosti 01.08.2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Vrácení zboží

Jak postupovat

Pokud jste kupující - spotřebitel, tak máte podle § 7 odst. 1 zákona 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku právo na odstoupení od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu.

Kam vrátit zboží

Spolu s vyplněným odstoupením spotřebitele od smlouvy a dokladem o koupi můžete zboží zaslat na adresu soudit s.r.o., Zohorská 1, 841 04 Bratislava 4

Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující. Jako spotřebitel zodpovídáte za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčností zboží. Doporučujeme zboží zabalit tak, aby se předešlo jeho dalšímu poškození během přepravy. Zboží je třeba vrátit kompletní spolu s veškerým příslušenstvím, pokud nějaké obsahoval a včetně dokumentace.

Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží dle zods. 5 VOP, které se řídí ustanoveními zákona 102/2014 Sb

Jaké zboží nelze vrátit

V souladu s § 7 odst. 6 zákona 102/2014 nelze vrátit

  • zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovoobrazové záznamy, knihy nebo počítačový software prodávané v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil

  • potlačen zboží, např. dres / -y, trenýrky, štulpny, dres podle vlastního návrhu a jiné s výjimkou zboží, při kterém byla aplikovná nesprávná resp. nekvalitní potisk

Odstoupení spotřebitele od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. lhůta pro

odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí

osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí

odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením. Pro tento účel můžete použít tento

vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva

na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s

uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. to

se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je

nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez

zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše

oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena převodem

finančních prostředků na bankovní účet uvedený v tomto odstoupení od smlouvy, a to bez

účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na

naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle

toho, co nastane dříve.

Uplatnění reklamace

Reklamační řízení může být započato až po vyplnění Reklamačního protokolu, který najdete zde. Zboží zasílejte na adresu provozu - ne na dobírku!

K zásilce je třeba přibalit kopii faktury nebo pokladního dokladu. K reklamaci je třeba uvést přesný popis chyb a nedostatků.

Zboží zaslané na dobírku nebude převzato! Zboží zaslané bez reklamačního protokolu, nebo s nevyplněným reklamačním protokolem bude vráceno zpět na náklady zákazníka.