1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len „reklamácie“).

1.2. „Predávajúcim“ je obchodná spoločnosť SUDI s.r.o., so sídlom Nová Trstená 2304/20, 947 03 Hurbanovo, IČO 46713956, IČ DPH/DIČ: SK2023547306 zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka č.: 31958/N

Kupujúci je:

  • spotrebiteľ – fyzická osoba, nepodnikateľ – (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a
  • fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru

1.3. Fyzická osoba – spotrebiteľ – podmienky záruky sa uplatňujú podľa zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.4. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

2. Záručné podmienky

2.1. Ak tovar vykazuje zjavné chyby (mechanické poškodenie obalu, nekompletnosť tovaru, poškodenie ochrannej pečate alebo známky, prípadne iné zjavné chyby, ktoré bránia v užívaní tovaru), t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale alebo nekompletný, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

2.2. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

2.3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami ustanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2.4. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku a dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal). Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Predávajúci nepreberá tovar zaslaný na reklamáciu kupujúcim formou dobierky.

2.5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

2.6. V prípade reklamácie predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.

3. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

3.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ – kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ – kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.2. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi – kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3.3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ – kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi – kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ – kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ – kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny zakúpeného tovaru.

3.4. Predávajúci poučil spotrebiteľa – kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ – kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

4. Vybavenie reklamácie

4.1. Reklamácia sa uplatňuje elektronicky na e-mailovej adrese: info@nasemuzstvo.sk prípadne poštou na adrese SUDI s.r.o, Podzáhradná 1317/14, 947 01 Hurbanovo

4.2. Spoločne s tovarom doporučujeme pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra) a vyplnený reklamačný protokol.

4.3. V prípade, že kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako predávajúci, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si môže uplatniť svoje právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

4.4. Pri reaklamácii podanej osobne predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamovaného tovaru. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho písomnou formou.

4.5. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4.6. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

4.7. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

4.8. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

4.9. Po riadnom vybavení reklamácie vyzve predávajúci kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

4.10. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, t.j. najmä pri:

  • porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú
  • používanie tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru

5. Záverečné ustanovenia

5.1. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u kupujúceho, alebo odporučí tovar dopraviť do servisného strediska.

5.2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.08.2015. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Vrátenie tovaru

Ako postupovať

Ak ste kupujúci – spotrebiteľ, tak máte podľa § 7 ods. 1 zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

Kam vrátiť tovar

Spolu s vyplneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy a dokladom o kúpe môžete tovar zaslať na adresu SUDI s.r.o., Podzáhradná 1317/14, 947 01 Hurbanovo.

Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Ako spotrebiteľ zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru. Odporúčame tovar zabaliť tak, aby sa predišlo jeho ďalšiemu poškodeniu počas prepravy. Tovar je potrebné vrátiť kompletný spolu so všetkým príslušenstvom, ak nejaké obsahoval a vrátane dokumentácie.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar podľa článku VII, našich Obchodných podmienok, ktoré sa riadia ustanoveniami zákona 102/2014 Z.z.

Aký tovar nemožno vrátiť

V súlade s §7 ods. 6 zákona 102/2014 nie je možné vrátiť:

  • zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovoobrazové záznamy, knihy alebo počítačový softvér predávané v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil
  • potlačený tovar, napr. dres/-y, trenírky, štulpne, dres podľa vlastného návrhu a iné s výnimkou tovaru, pri ktorom bola aplikovná nesprávna resp. nekvalitná potlač

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné informovať prevádzkovateľa obchodu o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel je možné použiť tento vzorový formulár.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak je oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zaslané pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy sú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak bol zvolený iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý obchod ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol tovar spolu s  oznámením o odstúpení od kúpnej zmluvy doručený predávajúcemu. Úhrada bude uskutočnená prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Uplatnenie reklamácie

Reklamačné konanie môže byť započaté až po vyplnení Reklamačného protokoluTovar zasielajte na kontaktnú adresu obchodu, bez dobierky!

K zásielke je potrebné pribaliť kópiu faktúry alebo pokladničného dokladu. K reklamácii je potrebné uviesť presný popis chýb a nedostatkov.

Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý! Tovar zaslaný bez reklamačného protokolu alebo s nevyplneným reklamačným protokolom bude vrátený späť na náklady zákazníka.