1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1. Tento reklamační řád byl zpracován podle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

1.2. „Prodávajícím“ je obchodní společnost SUDI s.r.o., se sídlem Nová Trstená 2304/20, 947 03 Hurbanovo, Slovensko, IČO 46713956, DIČ/DIČ: SK2023547306 zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Nitře, Oddíl: Sro, Vložka č.: 31958/N

Kupujícím je:

  • spotřebitel – fyzická osoba, nepodnikatel – (osoba, která nakupuje zboží pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti) a
  • fyzická a/nebo právnická osoba – podnikatel, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží

1.3. Fyzická osoba – spotřebitel – podmínky záruky se uplatňují podle zákona 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele.

1.4. Fyzické a právnické osoby – podnikatelé berou na vědomí, že podmínky záruky (zejména záruční doba) mohou být odlišné od podmínek záruky pro spotřebitele a vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem jsou upraveny Obchodním zákoníkem.

2. Záruční podmínky

2.1. Pokud zboží vykazuje zjevné vady (mechanické poškození obalu, nekompletnost zboží, poškození ochranné pečeti nebo známky, případně jiné zjevné vady, které brání v užívání zboží), tzn. zejména pokud je zboží kupujícímu prodáno v poškozeném transportním obalu nebo nekompletní, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby kupujícího.

2.2. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující uplatnit svoji oprávněnou reklamaci.

2.3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, trvá tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2.4. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku a dokumentaci (fakturu, paragon, obal). Rozhodující pro běh reklamační lhůty je datum převzetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Prodávající nepřebírá zboží zaslané k reklamaci kupujícím formou dobírky.

2.5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

2.6. V případě reklamace prodávající neodpovídá za ztrátu dat nebo škodu způsobenou ztrátou dat, která byla uložena v zařízení. Kupující je povinen si data před reklamací sám zálohovat.

3. Poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží

3.1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

3.2. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit závadnou věc za nezávadnou, pokud to spotřebiteli  kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

3.3. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitel – kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší spotřebiteli – kupujícímu, jde-li o vady odstranitelné, pokud však spotřebitel  kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel  kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zakoupeného zboží.

3.4. Prodávající poučil spotřebitele – kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 občanského zákoníku (bod 3.1 tohoto článku) a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 Občanského zákoníku (bod 3.3 tohoto článku) tak, že umístil tento Reklamační řád na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a spotřebitel – kupující měl možnost si jej přečíst v době před odesláním objednávky.

4. Vyřízení reklamace

4.1. Reklamace se uplatňuje elektronicky na e-mailové adrese: info@promujtym.cz, případně poštou na adrese SUDI s.r.o, Podzahradná 1317/14, 947 01 Hurbanovo, Slovensko

4.2. Spolu se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad potvrzující koupi zboží (faktura) a vyplněný reklamační protokol.

4.3. V případě, že kupující uplatní své právo a požaduje odstranění vady zboží opravou a v záručním listě je pro účely záruční opravy zboží určen jiný subjekt než prodávající, jehož místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit své právo na záruční opravu u subjektu uvedeného v záručním listě.

4.4. V případě osobně uplatněné reklamace vystaví prodávající kupujícímu potvrzení o převzetí reklamovaného zboží v den přijetí reklamace. Po vyřízení reklamace prodávající písemně informuje kupujícího.

4.5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

4.6. V situaci, kdy je třeba zboží zaslat prodávajícímu nebo do servisního střediska, je kupující povinen postupovat tak, aby zboží bylo zabaleno do vhodného obalu, který zboží dostatečně chrání a splňuje požadavky na přepravu křehkého zboží, a zásilku označit příslušnými symboly.

4.7. Pokud je reklamované zboží doručováno poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba převezme zboží, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, paragon, obal), přičemž pro běh reklamační lhůty je rozhodující datum převzetí od kurýra nebo poštovního doručovatele.

4.8. Odpovědná osoba je plně odpovědná za sledování běhu reklamační lhůty v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a neprodleně kontaktuje zákazníka o vyřízení reklamace v zákonné lhůtě e-mailem, SMS zprávou nebo doporučeným dopisem.

4.9. Po řádném vyřízení reklamace prodávající vyzve kupujícího telefonicky, e-mailem nebo jiným s kupujícím dohodnutým způsobem k převzetí opraveného zboží a reklamačního protokolu, resp. bude po vzájemné dohodě zboží spolu s reklamačním protokolem doručeno kupujícímu formou doporučené zásilky.

4.10. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborné manipulaci se zbožím, tzn. zejména při:

  • porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku nějaké jsou
  • používání zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží

5. Závěrečná ustanovení

5.1. V případě jakékoli reklamace informuje kupující prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne kupujícímu, aby jej navštívil servisní technik a opravu vady zboží provedl na místě případné instalace, tzn. u kupujícího, nebo doporučí zboží dopravit do servisního střediska.

5.2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 01.08.2015. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Vrácení zboží

Jak postupovat

Jste-li kupující – spotřebitel, tak máte dle § 7 odst. 1 písm. 1 zákona 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku právo na odstoupení od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu.

Kam vrátit zboží

Spolu s vyplněným formulářem pro odstoupení spotřebitele od smlouvy a dokladem o koupi můžete zboží zaslat na adresu SUDI s.r.o., Podzahradná 1317/14, 947 01 Hurbanovo, Slovensko.

Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující. Jako spotřebitel odpovídáte za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku zacházení se zbožím nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčností zboží. Doporučujeme zboží zabalit tak, aby se předešlo jeho dalšímu poškození během přepravy. Zboží je třeba vrátit kompletní spolu s veškerým příslušenstvím, pokud nějaké obsahoval a včetně dokumentace.

Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží dle článku VII, našich Obchodních podmínek, které se řídí ustanoveními zákona 102/2014 Z.z.

Jaké zboží nelze vrátit

V souladu s §7 odst. 6 zákona 102/2014 nelze vrátit:

  • zvukové záznamy, obrazové záznamy, audiovizuální záznamy, knihy nebo počítačový software prodávané v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil
  • zboží s potiskem, např. dres(y), trenky, štulpny, dresy na zakázku apod. s výjimkou zboží, na kterém byl použit nesprávný nebo nekvalitní potisk

Odstoupení spotřebitele od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je třeba informovat provozovatele obchodu o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením. Za tímto účelem lze použít tento vzorový formulář.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud je oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zasláno před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

Při odstoupení od smlouvy budou kupujícímu vráceny všechny platby, které kupující uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cena, včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu. To se nevztahuje na dodatečné náklady v případě, že byl zvolen jiný způsob dodání než nejlevnější běžný způsob dodání nabízený obchodem. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo zboží doručeno prodávajícímu spolu s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. Platba bude provedena převodem finančních prostředků na bankovní účet uvedený v oznámení o odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude vrácena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

Uplatnění reklamace

Reklamační řízení může být zahájeno až po vyplnění Reklamačního protokolu. Zboží zasílejte na kontaktní adresu obchodu bez dobírky!

K zásilce je třeba přibalit kopii faktury nebo pokladního dokladu. K reklamaci je třeba uvést přesný popis závad a nedostatků.

Zboží zaslané na dobírku nebude převzato! Zboží zaslané bez reklamačního protokolu nebo s nevyplněným reklamačním protokolem bude vráceno zpět na náklady zákazníka.