Článok I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi

predávajúcim, ktorým je SUDI s.r.o., Nová Trstená 2304/20, 947 03 Hurbanovo, IČO: 46713956, DIČ/IČ DPH: SK2023547306 zápisaným v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo: 31958/N (ďalej len „predávajúci“)

a kupujúcim,

ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na portáli www.nasemuzstvo.sk.

2. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na www.nasemuzstvo.sk.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:

– identifikáciu kupujúceho – t. j. meno a priezvisko alebo obchodné meno, bydlisko/sídlo, kontakt (e-mailovú adresu a/alebo telefón)

– druh, množstvo a presnú špecifikáciu, ako napr. veľkosť, farbu, ap., objednávaného tovaru

– adresu miesta dodania tovaru

– spôsob dopravy/dodania tovaru

– spôsob platby za tovar

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie.

4. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva nadobúda platnosť potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

5. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, a zároveň aj platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke www.nasemuzstvo.sk v okamihu potvrdenia objednávky.

6. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Článok II. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný dodať na základe záväznej akceptácie objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Ďalej je predávajúci povinný odovzdať najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektonickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

2. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej akceptácii objednávky.

Článok III. Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať mu tovar v lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa majú uvádzané termíny dodávok na internetovej stránke www.nasemuzstvo.sk orientačný charakter.

2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci kupujúceho informuje písomnou formou (zväčšia mailom, prípadne poštou).

3. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam – reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca. Reklamácia na tovar bude z našej strany uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu. Reklamáciu na rozbité sklenené časti si je možné uplatniť iba u dopravcu, ktorý nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené prepravou.

6. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.

7. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar do 3 týždňov. V prípade, že tak nie je schopný, informuje o tejto skutočnosti kupujúceho a ten má následne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Doručenie produktov, pri ktorých je dodacia doba uvedená “na opýtanie”, môže byť rôzna v priebehu roka a závisí aj od konkrétnej objednávky kupujúceho. Preto je vhodné sa na predpokladanú dodaciu dobu informovať buď na telefónnom čísle alebo emaile uvedenom na stránke kontaktu internetového obchodu www.nasemuzstvo.sk.

8. Poštovné sa účtuje nasledovne:

výška objednávky 0 – <100 € 100 – <200 € 200 – <300 € 300 – <400 € 400 a viac €
Slovenská pošta 2,9 € zdarma zdarma zdarma individuálne
Kuriér GLS 3,9 € zdarma zdarma zdarma individuálne

Článok IV. Platobné podmienky

1. Po uskutočnení objednávky bude na e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad – faktúra sa zasiela spolu s objednaným tovarom.

2. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom je možný jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

– Platba v hotovosti pri osobnom odbere. Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedenú v elektronickej objednávke pri osobnom odbere na predajnom mieste portálu nasemuzstvo.sk.

– Platba pri dodávke na dobierku. Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri jeho prebratí od Slovenskej pošty alebo kuriéra GLS.

– Platba prevodom na účet. Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedenej v elektronickej objednávke na účet predávajúceho:

Tatra banka, a. s.

Bankový účet: 2924878971/1100

IBAN: SK04 1100 0000 0029 2487 8971

BIC/SWIFT code: TATRSKBX

Variabilný symbol: číslo predfaktúry prípadne číslo objednávky (podľa potvrdzujúceho e-mailu)

– Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.

– Platba na splátky cez spoločnosť Quatro. Zákazník požiada o pôžičku na objednaný tovar, ktorý je v prípade schválenia žiadosti uhradený splátkovou spoločnosťou. Tovar je následne zaslaný zákazníkovi, ktorý požičanú sumu splatí podľa dohodnutých zmluvných podmienok so spoločnosťou Quatro.

3. Ak kupujúci neprevezme ním objednaný a požadovaný tovar zaslaný predávajúcim na dobierku, predávajúci je oprávnený v zmysle týchto obchodných podmienok požadovať preplatenie nákladov vzniknutých predávajúcemu neprevzatím tovaru. Minimálna výška tejto náhrady je 20€. Pre daného kupujúceho bude zablokovaná možnosť platby za objednávky formou dobierky v internetovom obchode nasemuzstvo.sk až do uhradenia pohľadávky. Kupujúci môže požiadať o opätovné zaslanie tovaru. Ten mu však bude zaslaný až po uhradení sumy na účet predávajúceho za objednávku navýšenú o druhé poštovné. V prípade prevzatia takto opätovne zaslaného tovaru sa upúšťa od vymáhania vyššie spomínanej náhrady vzniknutých nákladov. V opačnom prípade sa náhrada navýši o ďalšie poštovné.

4. Pri objednávkach v celkovej sume nad 100€ môže predávaj[ci požadovať od kupujúceho úhradu zálohy na bankový účet predávajúceho až do výšky 100 % zo sumy objednávky. Predávajúci akceptuje v takomto prípade prijatie objednávky až po pripísaní platby na svoj účet. Platba môže byť zrealizovaná prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho. Objednávky personalizovaného tovaru (napríklad dresy s potlačou) je nutné uhradiť vopred na účet predávajúceho v plnej výške.

5. Pri platbách na účet predávajúci expeduje objednaný tovar až po pripísaní platby na účet predávajúceho, alebo po prijatí potvrdenia o úhrade dlžnej sumy. Potvrdenie o vykonaní platby v prospech účtu predávajúceho môže kupujúci poslať e-mailom.

6. Ceny uvedené na stránke elektronického obchodu nasemuzstvo.sk sú uvedené vrátane DPH.

7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. O tejto zmene musí informovať kupujúceho, ktorý má v prípade nesúhlasu právo objednávku zrušiť a od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

Článok V. Záruka a reklamačný poriadok

1. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

2. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke www.nasemuzstvo.sk. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dohodnuté iné záručné podmienky.

3. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako doklad k záruke.

4. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto priehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a bol zakúpený u predávajúceho.

6. Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný sa riadiť návodom na použitie. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.

7. Kupujúci je povinný poškodený tovar zaslať predávajúcemu v originálnom balení na kontaktnú adresu predávajúceho uvedenú na faktúre, ktorá bola súčasťou dodávky (nasemuzstvo.sk, SUDI s.r.o., Podzáhrazná 1317/14, 947 01 Hurbanovo). Je povinný tiež informovať predávajúceho o vade tovaru.

8. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej forme. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

9. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

10. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

– nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru

– neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru

– uplynutím záručnej doby tovaru

– mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

– používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu

– neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

– poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, obsluhou alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR

– poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami

– neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

– zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

11. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

– výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

– v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu za vadný tovar.

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

12. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.

Článok VI. Výmena tovaru

1. V prípade, že kupujúcemu výrobok nevyhovuje svojou veľkosťou, bude mu na výmenu zaslaný výrobok inej veľkosti. Výmena nie je možná pri tovare, ktorý bol personalizovaný (napr. dres s potlačou a pod.).

2. Postup pri výmene tovaru je nasledovný:

– Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu výrobok mechanicky nepoškodený, čistý, v originálnom balení na kontaktnú adresu uvedenú na faktúre, ktorá bola súčasťou dodávky (nasemuzstvo.sk, SUDI s.r.o., Podzáhradná 1317/14, 947 01 Hurbanovo).

– Tovar zasielaný na výmenu je kupujúci povinný poistiť. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom výmeny, znáša kupujúci až do okamihu jeho prevzatia predávajúcim.

– Vymieňaný tovar nepošle kupujúci dobierkou, ale doporučene, pričom potvrdenie o zaslaní je povinný si uschovať.

3. Za výmenu je predávajúci oprávnený účtovať si poštovné a balné.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak vyššie uvedené podmienky nebudú splnené.

Článok VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len „zákon“) v znení neskorších predpisov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. O odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný predávajúceho informovať písomne, a to formou e-mailu na info@nasemuzstvo.sk alebo listom a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané, na adresu

nasemuzstvo.sk

SUDI s.r.o.

Podzáhradná 1317/14

947 01 Hurbanovo

2. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č.108/2000 Z.z. dodatočne, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do 3 mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí tovaru.

3. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 3 mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

4. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.

5. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri tovare, ktorý nebol personalizovaný (napr. dres s potlačou, a pod.).

6. V prípade vrátenia tovaru predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu sumu za poštovné a balné a ak poštovné a balné nebolo účtované, má právo si náklady spojené s vybavením objednávky odpočítať od zaplatenej sumy a vrátiť len rozdiel.

7. Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na účet kupujúceho do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

8. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu výrobok na adresu uvedenú na faktúre, ktorá bola súčasťou dodávky, podľa postupu uvedeného v článku III. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

9. Pri zrušení objednávky, ktorej celková suma je vyššia ako 150€, si predávajúci vyhradzuje právo žiadať od kupujúceho náhradu nákladov vo výške polovičky zo sumy objednaného tovaru.

Článok VIII. Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci vyjadruje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a zúčtovania platieb podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov objednávkou tovaru na nasemuzstvo.sk. Kupujúci zároveň zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.

2. Predávajúci je oprávnený uchovávať osobné údaje kupujúceho po dobu 2 rokov od poslednej uskutočnenej objednávky.

3. Predávajúci sa zaväzuje na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodu, kedykoľvek jeho osobné údaje vymazať zo svojej databázy.

4. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

Článok IX. Alternatívny spôsob riešenia sporov

1. Vážení spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na emailovú adresu info@nasemuzstvo.sk

2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť odmietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojní s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 31.7.2022 nájdete tu:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, napr.:

– ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20€;

– ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Článok X. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.nasemuzstvo.sk.

4. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke www.nasemuzstvo.sk.