Článek I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi

prodávajícím, kterým je společnost SUDI s.r.o., Nová Trstená 2304/20, 947 03 Hurbanovo, Slovensko, IČO: 46713956, DIČ/IČ DPH: SK2023547306 zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Nitře, Slovensko, oddíl: Sro, vložka č.: 31958/N (dále jen "prodávající")

a kupujícím,

jejímž předmětem je nákup a prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na portálu www.promujtym.cz.

2. Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím elektronického obchodu na www.promujtym.cz.

3. Elektronickou objednávkou se rozumí vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který musí obsahovat následující údaje:

– identifikaci kupujícího – tj. jméno a příjmení nebo obchodní jméno, bydliště/sídlo, kontakt (e-mailovou adresu a/nebo telefon)

– druh, množství a přesnou specifikaci objednaného zboží, např. velikost, barvu atd.

– adresu místa dodání zboží

– způsob dopravy/doručení zboží

– způsob platby za zboží

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je její pravdivé a úplné vyplnění.

4. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva nabývá platnosti potvrzením objednávky prodávajícím prostřednictvím e-mailu.

5. Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje všechna ustanovení obchodních podmínek ve znění platném ke dni odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží uvedenou na internetových stránkách www.promujtym.cz v okamžiku potvrzení objednávky.

6. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si sjednají podmínky rozdílné od Všeobecných obchodních podmínek, mají ustanovení kupní smlouvy přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.

7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

Článek II. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen dodat na základě závazné akceptace objednávky kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit je nebo vybavit pro přepravu způsobem potřebným k jeho uchování a ochranu, zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy České republiky. Dále je prodávající povinen předat nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické formě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží.

Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny kupujícím za dodané zboží.

2. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen zakoupené nebo objednané zboží převzít, zaplatit prodávajícímu ve sjednané lhůtě splatnosti sjednanou kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží, nepoškodit dobré jméno prodávajícího. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit v dodacím listu svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

Kupující má právo na dodání v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazné akceptaci objednávky.

Článek III. Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen splnit objednávku kupujícího a dodat mu zboží ve lhůtě uvedené v závazné akceptaci objednávky. Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků dodavatele mají uváděné termíny dodávek na internetové stránce www.promujtym.cz orientační charakter.

2. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že dojde k prodlení dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu pro dodání zboží, a to i opakovaně, o čemž prodávající kupujícího informuje písemnou formou (větší e-mailem, případně poštou).

3. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen převzít zboží, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

4. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

5. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal hned po dodání. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží jsou mechanicky poškozeny, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam – reklamaci o rozsahu a povaze poškození zboží, které potvrdí dopravce. Reklamace zboží bude z naší strany uznána pouze v případě nepoškozeného vnějšího obalu. Reklamaci na rozbité skleněné části lze uplatnit pouze u dopravce, který nese plnou odpovědnost za škody způsobené přepravou.

6. Za dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím.

7. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží do 3 týdnů. Pokud tak není schopen učinit, informuje o této skutečnosti kupujícího a kupující má následně právo od kupní smlouvy odstoupit. Dodání produktů, u kterých je dodací doba uvedena „na dotaz“, se může v průběhu roku lišit a závisí i na konkrétní objednávce kupujícího. Proto je vhodné se na předpokládanou dodací dobu informovat buď na telefonním čísle, nebo e-mailem na kontaktní stránce internetového obchodu www.promujtym.cz.

8. Poštovné se účtuje následovně:

výše objednávky do 2500 Kč více než 2500 Kč
Packeta Box 100 Kč zdarma
Kurýr 130 Kč zdarma

Článek IV. Platební podmínky

1. Po odeslání objednávky bude kupujícímu na jeho e-mail zasláno potvrzení objednávky spolu s údaji potřebnými k platbě. Daňový doklad  faktura je zasílán společně s objednaným zbožím.

2. Platby se provádějí v českých korunách, přičemž je možný jeden z následujících způsobů platby:

– Platba bankovním převodem. Při tomto způsobu platby je zboží zasláno kupujícímu po zaplacení a připsání celé částky za zboží uvedené v elektronické objednávce na účet prodávajícího:

Fio banka, a. s.

Bankovní účet: 2101120705/2010

IBAN: CZ47 2010 0000 0021 0112 0705

BIC/SWIFT code: FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol: číslo předfaktury, případně číslo objednávky (dle potvrzujícího e-mailu)

Platba prostřednictvím platební brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba převodem). Schváleno a regulováno Národní bankou Slovenska. Číslo oprávnění ODB-8835-5/2012.

Platba na dobírku při dodání zboží. Při tomto způsobu platby zaplatí kupující celou částku za zboží uvedené v elektronické objednávce při jeho převzetí od kurýra.

3. Pokud kupující nepřevezme jím objednané a požadované zboží zaslané prodávajícím na dobírku, prodávající je oprávněn ve smyslu těchto obchodních podmínek požadovat proplacení nákladů vzniklých prodávajícímu nepřevzetím zboží. Minimální výše této náhrady je 500 Kč. Pro daného kupujícího bude zablokována možnost platby za objednávky formou dobírky v internetovém obchodě promujtym.cz až do uhrazení pohledávky. Kupující může požádat o opětovné zaslání zboží. Ten mu však bude zaslán až po uhrazení částky na účet prodávajícího za objednávku navýšenou o druhé poštovné. V případě převzetí takto opětovně zaslaného zboží se upouští od vymáhání výše zmíněné náhrady vzniklých nákladů. V opačném případě se náhrada navýší o další poštovné.

4. Při objednávkách v celkové částce nad 2 500 Kč může prodávající požadovat od kupujícího úhradu zálohy na bankovní účet prodávajícího až do výše 100 % z částky objednávky. Prodávající akceptuje v takovém případě přijetí objednávky až po připsání platby na svůj účet. Platba může být zrealizována převodem nebo vkladem na účet prodávajícího. Objednávky personalizovaného zboží (například dresy s potiskem) musí být uhrazeny v plné výši předem na účet prodávajícího.

5. V případě platby na účet prodávající odešle objednané zboží až po připsání platby na účet prodávajícího nebo po obdržení potvrzení o zaplacení dlužné částky. Potvrzení o připsání platby na účet prodávajícího může kupující zaslat e-mailem.

6. Ceny uvedené na stránce elektronického obchodu promujtym.cz jsou uvedeny včetně DPH.

7. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží. O této změně musí informovat kupujícího, který má v případě nesouhlasu právo objednávku zrušit a od kupní smlouvy odstoupit.

8. Zlevněné (akční) ceny a nabídky zboží jsou zřetelně označeny. Platnost zlevněných cen trvá do vyprodání zásob nebo po dobu trvání období uvedeného u zlevněné ceny.

Článek V. Záruka a reklamační řád

1. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně seznámen s podmínkami a způsobem uplatnění reklamace zboží, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provedení záruční opravy v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o o ochraně spotřebitele a o změně zákona č.j. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

2. Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce www.promujtym.cz. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně dohodnuty jiné záruční podmínky.

3. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při dodání kupujícímu vystavena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční list.

4. Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce pouze v případě, že prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

5. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající a bylo zakoupeno u prodávajícího.

6. Při údržbě a používání zboží je kupující povinen se řídit návodem k použití. Na vady a poškození výrobku způsobené nesprávnou manipulací, používáním nebo ošetřováním výrobku se záruka nevztahuje.

7. Kupující je povinen poškozené zboží zaslat prodávajícímu v originálním balení na kontaktní adresu prodávajícího uvedenou na faktuře, která byla součástí dodávky (promujtym.cz, SUDI s.r.o., Podzáhrazná 1317/14, 947 01 Hurbanovo, Slovensko). Je povinen také informovat prodávajícího o vadě zboží.

8. Prodávající nebo jím pověřená osoba vydá kupujícímu potvrzení o reklamaci zboží vhodnou formou zvolenou prodávajícím, např. formou e-mailu nebo písemně. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je prodávající povinen doručit potvrzení o reklamaci kupujícímu neprodleně. Není-li možné doručit potvrzení ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o uplatnění reklamace. Potvrzení o reklamaci nemusí být doručeno, pokud je kupující schopen prokázat reklamaci jiným způsobem.

9. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné obdobné zboží se srovnatelnými technickými parametry.

10. Právo kupujícího na uplatnění záruky u prodávajícího zaniká:

– nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží

– neoznámením zjevných vad při převzetí zboží

– uplynutím záruční doby zboží

– mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím

– používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí

– neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží

– poškozením zboží nadměrným zatěžováním, obsluhou nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR

– poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi

– neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci

– zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

11. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, bude prodávající v závislosti na rozhodnutí kupujícího řešit vadu následujícím způsobem:

– výměnou zboží za zboží jiné funkční, stejných nebo lepších technických parametrů, nebo

– v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu za vadné zboží.

Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

12. Práva a povinnosti kupujícího se ve věcech neupravených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami řídí podle Občanského zákoníku.

Článek VI. Výměna zboží

1. V případě, že kupujícímu výrobek nevyhovuje svou velikostí, bude mu na výměnu zaslán výrobek jiné velikosti. Výměna není možná u zboží, které bylo personalizováno (např. dres s potiskem apod.).

2. Postup při výměně zboží je následující:

Kupující je povinen zaslat prodávajícímu výrobek mechanicky nepoškozený, čistý, v originálním balení na kontaktní adresu uvedenou na faktuře, která byla součástí dodávky (promujtym.cz, SUDI s.r.o., Podzáhradná 1317/14, 947 01 Hurbanovo, Slovensko).

Zboží zasílané na výměnu je kupující povinen pojistit. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem výměny, nese kupující až do okamžiku jeho převzetí prodávajícím.

Zboží určené k výměně nepošle kupující dobírkou, ale doporučeně, přičemž potvrzení o zaslání je povinen si uschovat.

3. Prodávající je oprávněn účtovat za výměnu zboží poštovné a balné.

4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout výměnu zboží, pokud výše uvedené podmínky nebudou splněny.

Článek VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Podle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (dále jen „zákon“) ve znění pozdějších předpisů je spotřebitel oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby. O odstoupení od smlouvy je kupující povinen prodávajícího informovat písemně, a to formou e-mailu na info@promujtym.cz nebo dopisem a zároveň musí být prodávajícímu řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly kupujícímu dodány, na adresu

promujtym.cz

SUDI s.r.o.

Podzáhradná 1317/14

947 01 Hurbanovo

Slovensko

2. Pokud prodávající splnil informační povinnosti podle § 10 zákona č.108/2000 Z.z. dodatečně, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil informační povinnosti, nejpozději však do 3 měsíců od převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí zboží.

3. Nesplní-li prodávající informační povinnosti podle § 10 ani dodatečně, spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby.

4. Odstoupením kupujícího od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší.

5. Odstoupení od smlouvy je možné pouze u zboží, které nebylo personalizované (např. dres s potiskem apod.).

6. V případě vrácení zboží není prodávající povinen vrátit kupujícímu částku za poštovné a balné, a pokud poštovné a balné nebylo účtováno, má prodávající právo odečíst náklady spojené s vyřízením objednávky od zaplacené částky a vrátit pouze rozdíl.

7. Za každé vrácené zboží prodávající vrátí peníze převodem na účet kupujícího do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.

8. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat prodávajícímu výrobek na adresu uvedenou na faktuře, která byla součástí dodávky, podle postupu uvedeného v článku III. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Článek VIII. Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje kupujícího zpracovává prodávající ve smyslu zákona č.j. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Kupující vyjadřuje souhlas se zpracováváním svých osobních údajů za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky zboží a zúčtování plateb podle § 7 ods. 1 zákona o ochraně osobních údajů objednávkou zboží na promujtym.cz. Kupující zároveň zodpovídá za pravdivost a správnost uvedených osobních údajů.

2. Prodávající je oprávněn uchovávat osobní údaje kupujícího po dobu 2 let od poslední uskutečněné objednávky.

3. Prodávající se zavazuje na základě písemné nebo telefonické žádosti kupujícího i bez udání důvodu, kdykoli jeho osobní údaje vymazat ze své databáze.

4. Kupující odesláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o činnosti, nabídkách a akcích prodávajícího bez předchozí žádosti kupujícího k zaslání takových zpráv.

Článek IX. Alternativní způsob řešení sporů

1. Vážení spotřebiteli. Pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva, nebo nejste spokojeni se způsobem, kterým jsme vyřídili Vaši reklamaci, svou žádost o nápravu nám zašlete na e-mailovou adresu info@promujtym.cz

2. Pokud Vám odpovíme na tuto žádost odmítavě, nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání na uvedenou e-mailovou adresu, případně nebudete spokojeni s naším řešením, pak na základě novelizovaného Zákona č.j. č. 102/2014 a Zákona č.j. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, máte právo na alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporů.

3. Návrh můžete podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z. K podání návrhu můžete využít formulář, jehož vzor je dostupný i na webovém sídle příslušného ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů.

4. Seznam subjektů alternativního řešení sporů k datu 31.7.2022 naleznete zde:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

5. Adresa na podávání podání v elektronické podobě na Slovenskou obchodní inspekci je ars@soi.sk

6. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout, např.:

pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 €;

– pokud je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné pouze s vynaložením nepřiměřeného úsilí atd.

7. Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Stížnost zde může podat spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

8. Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi v celém rozsahu souhlasí.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje všechna ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání této objednávky. Smluvní strany souhlasí, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek, přičemž povinnost písemně oznámit změnu těchto všeobecných obchodních podmínek je splněna jejím umístěním na internetových stránkách www.promujtym.cz.

4. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na stránce www.promujtym.cz.